Colagen TNG Enzym Beauty

Buy now

THÄNH PHÂN:
Gao lüc Huyét röng, hat Chia, Hanh nhân, Yén
mach,
dâu Hà Lan, Garbanzo, hat Kê
Dâu dö,
Dau phong, hat Sen ,Isoflavon, Glutathione, Colla
gen, Protein, Chät béo,
Chat yo Carbohvarate
Omega 3, Beta glucan, Omega 6
COLLAGEN
TNG Enzym
Beauty
COLLAGEN
TNG Enzym
Beauty
CÔNG DUNG:
• Täng sinh dàn hòi tái tao và tré hóa làn da.
• Bão vè xuong khöp.
• Giúp tóc và mong thêm chác khöe.
• Täng khoi luong co báp.
Täng cuöng súc khöe tim mach.
• BãO vê và giam các bânh vè mát
Täng kich thuc vong 1, vöng 3
COLLAGEN
TNG, Enzym
Beauty
COLLAGEN
TNG Enzym
Beauty
DI TUONG SÙ DUNG:
Phu nù tù 18 tuói tra lên.
• Phy nù trong giai don tiên män kinh.
• Phu nü cân bô suna collagen, da nám khô. de
mun. fan
Nhang, da khöng déu màu

See more
Report this product