Crowd1 biến ước mơ của người nghèo thành hiện thực 
Đời chỉ đẹp khi ta biết cách